ანდაზები   ›   გაცემულ სიკეთეს არ ივიწყებენო.
ფავორიტებში დამატება

გაცემულ სიკეთეს არ ივიწყებენო.

სხვა გამოცანა
სიკეთეზე,

რა თემაზეა ეს ანდაზა?

ყველა დამატებული თეგი გადაიხედება ადმინისტრაციის მიერ და მხოლო მას შემდეგ აისახება საიტზე, როდესაც დავრწმუნდებით, რომ ის ნამდვილად კავშირშია ამ ანდაზასთან და არ არის სპამი. თეგების დამატებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ჩვეს კონფიდენციალურობის პოლისს.

decoration

სხვა ანდაზები ამავე თემაზე

 • ააბრიალა და ვეღარ ჩააქროო.
 • აასვენა და აღარ დაასვენაო.
 • ა, ბატონო, ბაწარიო - დავით მეფეს გასწავლ
 • ა, დათვი და ა, კვალი.
 • ადათია და წესია, ფეტვი ადგილზე თესია.
 • ადე, ნახე ჭირიო, დაჯე, ნახე ლხინიო.
 • ადრე ამდგომი ჩიტი ნისკარტს იწმენდს, მძინ
 • ავად შეჰფერობს მიჯნურსა მიჯნურობისა ცხად
 • ავს არ მაკადრიანო და კარგს არ მაღირსიანო
 • ავს ნუ იზამ და ავისა ნუ გეშინია.
 • ამისთანა ბედნიერი, არის კიდევ სადმე ერი?
 • შენი წასვლა დასანანი მხოლოდ მაშინ გახდებ
 • არვის ძალ-უც ხორციელსა განგებისა გარდავლ
 • არ მომკვდარა, მხოლოდ სძინავს და ისევე გა
 • აფრინდებიან ქორები, აიყოლებენ ძერასა, კა
 • აღდგომაა დარიანი, ამაღლება - ნამიანი.
 • ა,ხუცესო, კორკოტიო, შენ ამისთვის მორბოდი
 • ბავშვი ნაბან წყალს არ უნდა გადააყოლოო.
 • ბედნიერსა ნუ გგონია, მუდმივია სიკეთეო, ვ
 • ბევრი შვილის პატრონსაო, ღმერთი ულეწს კალ
 • ბოროტია ისიც, ვინც თავისთვისაა მხოლოდ კე
 • ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი გრძე
 • ბუნება მბრძანებელია, იგივ მონაა თავისა,
 • გააათმაგე მცდელობა სიყვარულის და ძმობისა
 • გველს უთქვამს: მე ადამიანის სიყვარულით ვ
 • გული, ცნობა და გონება ერთმანერთზედა ჰკიდ
 • დედამ შვილს ოჯახის პატივისცემა უნდა ასწა
 • დედ-მამის მოყვარულ შვილს შთამომავლობა და
 • დედის წინ მორბენალ კვიცს ან მგელი შეჭამს
 • დიდ ნადირს დიდი ნაგაზები ჰყეფენო.
 • ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყოო.
 • ერთი ღარიბი მამისათვის უფრო ადვილია ათი
 • ერთხელ შევედი საყდარში და მაშინაც თვალი
 • ერთხელ წაველ წირვაზეო, ფეხი მომტყდა ყინვ
 • ვალი და სესხი არ დაბერდებაო.
 • ვა, სოფელო უხანოო, რად ზი სისხლთა ჩემთა
 • ვირი ერთია, პატრონი - ათასიო.
 • ვირს კურტანს არ მოხდიან, აქაო და უხდებაო
 • ვცან სიმოკლე ბოროტისა, კეთილია მისი გრძე
 • ზაფხულში შემონახული, ზამთარში ცივი ქვაც
 • ზრდილი ქალი ვისიაო, ვინც აირჩევს, მისიაო
 • თავის ქება კიტრადა ღირს, კიტრი - თეთრიც
 • თავწყალდასხმულსა თავს ლაფი ესხმოდაო.
 • თვალებით ბრმა სჯობია, გონებით ბრმასაო.
 • თვალებს ცხვირი რომ არ ჰყოფდეს, ერთმანეთს
 • თითისტარო, რთიო, მაზლო, გამიქრიო.
 • თუ სიკეთე გაგირბის - დაეწიე, თუ სიავე მო
 • თუ ურემმა შეშა არ მოიტანოს, თვითონ გასწი
 • იანვრისა რვასაო, ნუ გამოხვალ კარსაო; ნურ
 • იგი მიენდოს სოფელსა, ვინცა თავისა მტერია
 • კალმახი მდინარიდან ამოიყვანეს და გუბეში
 • კარგი ჰქენი, ქვას დადევი, გაივლი და წინ
 • კარზედ მოსულს ნუ გააბრუნებ, თუგინდ სახლშ
 • კაცი თუ გონიერია, სოფელი ღონიერია.
 • კაცი ცხენს ვერ მოერია და ლაგამ-უნაგირი დ
 • კაცს შინ ოქრო სათხრელი ჰქონდა, გარეთ ეშუ
 • კბილი კარგია, მაგრამ როცა გაამწარებს, მო
 • კეთილი საქმე თავს თვითონ იქებსო.
 • კუზიანს სამარე გაასწორებს და ზოგჯერ ისიც
 • კუილს უკან, პრუწიო.
 • ლიტრას ეუბნებოდნენ - კოკავ, გეყურებოდესო
 • მადლი ჰქენი, ქვას დადევი, გაივლი და წინ
 • მამაშენის ქისა, თავის გუნებისა.
 • მარჯვე კურდღელი თავისთვისაც იშოვის და სხ
 • მაშინ დამძახე, გუგულო, ყანა რომ დავაგუგუ
 • მგლის თავზე სახარებას კითხულობდნენ და -
 • მეზობლები რამ გადაჰკიდა და კატამა და ლეკ
 • მელოგინე ქალს რომ მოშივდეს, ცხრა სოფელი
 • მზესა მთვარე შეეყაროს, დაილევის, და-ცა-ჭ
 • მთა მთას არ შეხვდებაო და კაცი კაცს - ყოვ
 • მილიონს კაპიკი რომ დააკლდეს, მილიონი აღა
 • მომეც ბედი და თუნდ სანეხვეზე გადამაგდეო.
 • მოშიშარს ვისი შიშიც აქვს, ის უძლეველი ჰგ
 • მულს ელაპარაკებოდნენ, რძალო, შენ გესმოდე
 • მშობლების ერთგულ შვილს ღმერთიც ეხმარებაო
 • ოქრო წყალშიაც არ იძირებაო.
 • პაატავ, ბანი თქვი და ქუსლი მტკივა, ბატონ
 • პარტიები ერთმანეთთან ჭიდილს ვერ აუდიანო,
 • პურისჭამის დროს ძაღლსაც არ გალახავენო.
 • რაგინდ კარგი ცოლი ჰყავდეს, მაინც ურჩევნი
 • რასაც ჩაუთქვამ სხვისთვისო, იმას მიიღებ წ
 • რასაცა გასცემ შენია, რას არა - დაკარგული
 • რაღაც მინდა სიცოცხლეზე მეტი, მე მაფიქრებ
 • რაც ცოლს არ უყვარს, ქმარი თავის დღეში ვე
 • როგორიც ერიო, ისეთიც ბერიო.
 • საამო არის საცქერლად, დიაცის უბესავითა.
 • საბანი სადამდეც გაგწვდება, იქამდე დაიხურ
 • საცა არა არის-რა, იქ არც არა ტყდება და ა
 • საწყალ კაცს ქვა აღმართში მოეწიაო.
 • სიბერე სიკვდილის მიმწუხრიაო.
 • სიკეთე ისეთი რამ არის, რასაც ადამიანი ვე
 • სიკეთე მზის შუქსა ჰგავს - ანათებს და ათბ
 • სიკეთეს ძაღლიც არ დაივიწყებსო.
 • სიკეთის ფასი არაფერია, ამქვეყნად.
 • სიკეთით სძლიე შენს მტერსა, ერიდე სისხლით
 • სიმართლე რომ ზღვას მიუგდო, მაინც არ იკარ
 • სულელი მეგობარი, მტერზე უარესიაო.
 • სხვის სარჩოზე გალაღებულს, სამართალი წირვ
 • ტკივილს საკუთარი თავი მობეზრდაო.
 • ფაფის მჭამელს, კოვზი ზურგში უნდა ერჭოსო.
 • ფოთოლი რომ მიიტანო, სახლს ისიც შეემატება
 • ქათამმა ჩხრიკა, ჩხრიკაო - დანა გამოჩხრიკ
 • ქვეითი - ცხენოსანს დასცინოდაო.
 • ქველის სახელი მოჰფინე, ნუ მოისურვებ ქება
 • ქიციც ვიცი და ქიცმაცურიცო.
 • ქურდად ვზიო, ამაყობენ, ფაშას ედარებიანო.
 • ყმაწვილის საყელოც კი ჭამსო.
 • შავი ძაღლი ტურას ბიძაშვილია.
 • შემოდგომაზე ბუზი მწარედ იკბინებაო.
 • ჩურჩულმა ქვეყანა ამოაგდოო.
 • ცეცხლი და წყალი - არც ერთი სანდო არ არის
 • ცოლმა უკეთ იცის, ვის ჰგვანან შვილებიო.
 • ცოლსა დიდი ცომი უნდა, ასი ლიტრა საფანელი
 • ცოლ-ქმრის ამბავი მარტო ლოგინმა უნდა იცოდ
 • ცოტა მაქვს, მაგრამ ყოველგნით სიკეთე მიუწ
 • ცხენი, მარტო მორბენალი, მუხლ მოკლედიც გა
 • ძაღლი - ძაღლობას და გველი - გველობას არ
 • წვიმიანი ამაღლება - ყანა მეტად ამაღლდება
 • წითელ პარასკევს მიწა არ გაიჭრებაო.
 • ჭამაში გამარჯვებული - საქმეში დამარცხებუ
 • ხანი გაივლის, ჭირიც გაივლისო.
 • ხარმა თქვა: ხარი ვერ მომკლავს, თუ მეხრე
 • ჰკითხე ასთა, ჰქმენ გულისა, რა გინდა ვინ
 • ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
  ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია