სკოლისათვის მოსამზადებელი პროგრამა

ვისთვის არის ეს პროგრამა და რას შეისწავლიან ბავშვები სკოლისათვის მოსამზადებელ პროგრამაზე?

 

Kids.ge-ს სკოლისათვის მოსამზადებელი პროგრამა განკუთვნილია წინა სასკოლო ასაკის (5-6 წლის) ბავშვებისათვის. აღნიშნულ პროგრამაზე მიიღებიან ბავშვები, რომელთაც მიმდინარე სასწავლო წელს, ასაკის მიხედვით უწევს სკოლაში წასვლა. სკოლისათვის მოსამზადებელ პროგრამაზე, აკადემიურ ნაწილთან ერთად, დიდი ყურადღება ექცევა ბავშვის სოციალური უნარების განვითარებას, მისთვის ჯგუფში მოქცევის, თავდაცვის, სხვადასხვა სიტუაციების მართვის უნარების გამომუშავებას და ა.შ. ამ თემებზე მუშაობა ხდება სოციალური და ემოციური განვითარების გაკვეთილზე, რომელსაც ფსიქოლოგი ატარებს. ფსიქოლოგი ასევე ესწრება სხვა მეცადინეობებს და ბავშვებზე დაკვირვების შემდეგ, შესაბამის რჩევებს აძლევს მასწავლებლებს, რომ საგაკვეთილო პროცესში ყველა ბავშვს მისი საჭიროებებიდან გამომდინარე მივუდგეთ. ფსიქოლოგი ასევე მუდმივად არის მშობლებთან კომუნიკაციაში და საჭიროების შემთვევაში შესაბამის რეკომენდაციებსაც აძლევს მათ. დიდი ყურადღება ექცევა ასევე ბავშვის მეტყველების განვითარებას და დახვეწას, რადგან მეტყველება წინა სასკოლო პერიოდში, განვითარების ერთერთი უმნიშვნელოვანესი სფეროა, რაც ბავშვის თვითდამკვიდრებასა და თვითგამოხატვაში უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს. მეტყველების მეცადინეობებს ლოგოპედი ატარებს.

დიდი ყურადღება ეთმობა აკადემიურ ნაწილს, სადაც მეცადინეობებს, ჩვენი ფუნდამენტური ღირებულებების გათვალისწინებით, პროფესიონალი პედაგოგები ატარებენ. ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდებით სწავლების დროს იმ მასალას, რასაც ბავშვებს ვაწვდით, რადგან ვცდილობთ თავი ავარიდოთ პირველი კლასის მასალის შესწავლისაგან.

ასევე დიდი ყურადღება ეთმობა ბავშვის ზოგადი უნარების განვითარებას, ნატიფი მოტორული უნარების განვითარებას, ბავშვის ზოგადი ცნობიერების ამაღლებას და ა.შ. ეს სხვადასხვა საგანზე გადანაწილებული ამოცანებია, რაზეც ჩვენი პედაგოგები მუდმივად მუშაობენ. სასწავლო პროცესი გამდიდრებულია ასევე სხვადასხვა საინტერესო და სახალისო აქტივობებით.

სკოლისათვის მოსამზადებელი პროგრამა მოიცავს შემდეგ საგნებს:

 • სოციალური და ემოციური განვითარება (ფსიქოლოგთან)
 • მეტყველება (ლოგოპედთან)
 • მათემატიკა, ლოგიკური აზროვნება
 • ქართული ენა
 • წიგნიერება, ზოგადი განათლება
 • ინგლისური ენა

სოციალური და ემოციური განვითარება:

ბავშვებთან იმუშავებს ბავშვთა ფსიქოლოგი. შეხვედრების მთავარი მიზანია ჩვენს მოსწავლეებს შევასწავლოთ ემოციები, ემოციების მართვა. მათ შორის საკუთარ და სხვის ბრაზთან გამკლავება, შფოთვის დაძლევა. თვითშეფასების განვითარება. საკუთარი შესაძლებლობების გაცნობიერება და თავდაჯერებულობის განვითარება; კონფლიქტის გადაჭრა; არავერბალური კომუნიკაცია - ხმის ტონი, ხმის სიძლიერე, ჟესტების მნიშვნელობა და გამოყენება; ვერბალური კომუნიკაცია - რიგის დაცვა, მოსმენის უნარის განვითარება, გუნდის წევრად ყოფნა, გაზიარება, სხვებისათვის დახმარების გაწევა და ა.შ.

მეტყველება:

მეტყველების გაკვეთილზე, სამუშაოები მიმართული იქნება სწორი ბგერებით მეტყველების უნარის გამომუშავებისაკენ, სამეტყველო აპარატის განვითარებისაკენ. გარდა ამისა: 

 • სამეტყველო მარაგის გამდიდრებისაკენ;
 • სამეტყველო სმენის განვითარებისაკენ;
 • წინადადებების გრამატიკულად სწორი ფორმით აწყობისაკენ;
 • აზროვნების, ყურადღების, წარმოსახვის, დანახულისა და აღქმულის გააზრების, დამახსოვრებისა და მეტყველებაში გადმოტანის უნარის გავარჯიშებისაკენ;
 • წაკითხულის გაგების, გააზრებისა და თხრობის უნარების ჩამოყალიბებისაკენ;
 • წერის და კითხვის საწყისი უნარების გამომუშავებისაკენ;

ყველა ამ უნარის ჩამოყალიბება-დამუშავება მოხდება ეტაპობრივად თითოეული ბავშვის ინდივიდუალურობის გათვალისწინებით.  

მათემატიკა, ლოგიკური აზროვნება:

გაკვეთილებზე, დიდი ყურადღება ექცევა ბავშვის მათემატიკური აზრობნების განვითარებას. ამაზე მუშაობა ხდება სხვადასხვა სამაგიდო აქტივობებით, ტესტებით, სახალისო მათემატიკური თამაშებითა და ამოცანებით. პროგრამის ფარგლებში ბავშვები შეისწავლიან შემდეგ თემებს:

 • ზოგადი უნარები და ლოგიკური აზროვნება
 • რიცხვები 0-დან 10-ის ჩათვლით
 • შეკრება და გამოკლება 10-ის ფარგლებში
 • მეტობა და ნაკლებობა
 • კენტი და ლუწი
 • გეომეტრიული ფიგურები
 • სიდიდეთა შედარება
 • კლასიფიკაცია და შესაბამისობები
 • მწკრივები
 • სიდიდეთა ერთეულები: სიგრძე, მასა, ტევადობა
 • ფულადი ერთეულები
 • ტესტები და მარტივი ამოცანები

ქართული ენა:

 • ანბანი
 • ასო და ბგერა
 • ხმოვანი და თანხმოვანი
 • მარცვალი
 • სიტყვის დამარცვლა
 • მარცვლების მეშვეობით სიტყვების შედგენა
 • სიტყვების მეშვეობით მარტივი წინადადებების შედგენა
 • სინონიმები და ანტონიმები

პროგრამის ფარგლებში, ბავშვები შეისწავლიან ლექსებს, ჩვენ კი მათი წახალისების მიზნით ვიღებთ ვიდეო ლექსებს, რომლებიც განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე და მას საქართველოს და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყოველდღიურად უამრავი პატარა ნახულობს.

წიგნიერება, ზოგადი განათლება:

 • კალენდარი ( წელიწადის დროები, კვირის დღეები)
 • ამინდი
 • დღესასწაულები
 • უსაფრთხოება-გზებზე მოძრაობის წესები
 • დედამიწა და კოსმოსი
 • ბუნება
 • გეოგრაფია (ზღვები, ოკეანეები, კონტინენტები, საქართველოს რუკა..)
 • ჩვენი დედაქალაქი
 • საქართველოს ისტორია ( მეფეები, ანბანი შექმნის ისტორია, თბილისის დაარსება...)
 • ქართველი მწერლები და პოეტები

ინგლისური ენა:

მუშაობა ხდება სიტყვათა მარაგის გამდიდრებაზე;  ბავშვები შეისწავლიან შემდეგ თემებს:

 • მისალმება
 • ფერები
 • ფორმები
 • დათვლა 20-ის ფარგლებში
 • ანბანი
 • ხილი და ბოსტნეული
 • სხეულის ნაწილები
 • ტანსაცმელი
 • წელიწადის დროები
 • ამინდი
 • ცხოველები
 • ბუნება
 • ოჯახის წევრები
 • სასკოლო ნივთები
 • ტრანსპორტი
 • ზმნები ( გაღვიძება, ჩაცმა, წასვლა, ყურება, დაკვრა, დახურვა, დავარცხნა და ა.შ.)
 • ანტონიმები (მაღალი-დაბალი, დიდი-პატარა, კარგი-ცუდი, სავსე-ცარიელი და ა.შ.)
 • მარტივი წინადადებები ( როგორ ხარ? ძალიან კარგად ვარ; მოწყენილი ვარ; დღეს როგორი ამინდია? ჩაიცვი ქურთუკი; გავიდეთ გარეთ; მივდივარ მაღაზიაში და ა.შ.)
 • დამშვიდობება

ამ ყველაფერს ბავშვები სწავლობენ სახალისო თამაშებით, ინგლისური ლექსებისა და სიმღერების მეშვეობით.

 

მეცადინეობების განრიგი

სკოლისათვის მოსამზადებელ პროგრამაზე მეცადინეობები ტარდება:

 • საბურთალოს ფილიალი:
  • ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი (16:00 - 18:00)
  • ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი (18:00 - 20:00)

ბავშვების ასაკი

სკოლებში ბავშვების მიღების ასაკობრივი შეზღუდვებიდან გამომდინარე, Kids.ge-ს სკოლისათვის მოსამზადებელ პროგრამაზე მიიღებიან 5-6 წლის ის ბავშვები, რომელთაც მომდევნო წლის სექტემბერში მიდიან სკოლაში.

 

მოსამზადებელზე რეგისტრაცია

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით: 599-93-25-14, ან ქალაქის ნომრებზე:

 • საბურთალოს ფილიალი: (+995 32) 230-60-09

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

 • ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი *
 • მშობლის პირადობის ასლი *

* ასლების გადაღება შესაძლებელია ჩვენთან ოფისში.
 

რა უნდა მოიტანოთ

არაფრის მოტანა საჭირო არ არის! ყველაფერი, რაც ბავშვებს ჩვენთან შეიძლება დასჭირდეთ, შედის სწავლის საფასურში.

 

რა ღირს მოსამზადებელ პროგრამაზე სწავლა?

სწავლის საფასურია 180 ლარი თვეში. ამ თანხაში შედის სრულად, ყველა საჭირო მასალისა და ინვენტარის ფასი. ეს ფასი გულისხმობს ასევე ფსიქოლოგის კონსულტაციებს, რომელიც მუდმივად იმუშავებს როგორც ბავშვთან, ასევე მშობლებთან. 

დედმამიშვილების შემთხვევაში, სწავლის საფასური თითო ბავშვზე 150 ლარია.

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება თვის დასაწყისში. გაცდენილი მეცადინეობები არ ანაზღაურდება.

 

შეიძლება თუ არა ჩვენთან დაელოდოთ ბავშვს?

ჩვენთან სპეციალურად მშობლებისათვის განკუთვნილია ოთახი, სადაც შეგიძლიათ დაელოდოთ თქვენს პატარას, მანამ ის მეცადინეობებზე იქნება. აქვე შეგიძლიათ გაიაროთ კონსულტაციები ჩვენს ბავშვთა ფსიქოლოგთან.

 

ჩვენი მისამართი

ჩუღურეთის ფილიალი:

 • მისამართი: თბილისი, ბაქოს ქ. 4; (აღმაშენებლისა და თამარ მეფის კვეთასთან)
 • ტელ: (+995 32) 230-60-01; 599 93-25-14
 • სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც ჩუღურეთის ფილიალის სიახლოვეს გაივლის:
  • ავტობუსები: 9; 20; 21; 29; 31; 33; 34; 37; 46; 47; 49; 53; 65; 66; 78; 92
  • მიკროავტობუსები: 6; 10; 11; 26; 31; 32; 38; 40; 41; 50; 58; 62; 66; 67; 68; 75; 80; 81; 85; 88; 89; 94; 108; 109; 133; 141; 148; 193
  • მეტროსადგურები: სადგურის მოედანი, მარჯანიშვილი

საბურთალოს ფილიალი:

 • მისამართი: თბილისი, შალვა ნუცუბიძის 183; (II და IV პლატოს ასახვევის კუთხეში)
 • ტელ: (+995 32) 230-60-09; 599 93-25-14
 • სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც საბურთალოს ფილიალის სიახლოვეს გაივლის:
  • ავტობუსები:  6, 21, 47, 88, 92, 99, 107, 150
  • მიკროავტობუსები: 23, 26, 58, 66, 72, 88, 100, 102, 131, 137, 149, 184, 200
  • მეტროსადგურები: ვაჟა-ფშაველა, სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია