kids.ge logo

სკოლისათვის მოსამზადებელი პროგრამა

სკოლისათვის მოსამზადებელი პროგრამა

Kids.ge-ს სკოლისათვის მოსამზადებელი პროგრამა (და სკოლისათვის მოსამზადებელი პროგრამის ონლაინ კურსი) განკუთვნილია წინა სასკოლო ასაკის (5-6 წლის) ბავშვებისათვის. აღნიშნულ პროგრამაზე მიიღებიან ბავშვები, რომელთაც მიმდინარე სასწავლო წელს, ასაკის მიხედვით უწევს სკოლაში წასვლა. „სკოლისათვის მოსამზადებელ პროგრამაზე“ აკადემიურ ნაწილთან ერთად, დიდი ყურადღება ექცევა ბავშვის სოციალური უნარების განვითარებას, მისთვის ჯგუფში მოქცევის, თავდაცვის, სხვადასხვა სიტუაციების მართვის უნარების გამომუშავებას და ა.შ. ამ თემებზე მუშაობა ხდება სოციალური და ემოციური განვითარების გაკვეთილზე, რომელსაც ფსიქოლოგი ატარებს. ფსიქოლოგი ასევე ესწრება სხვა მეცადინეობებს და ბავშვებზე დაკვირვების შემდეგ, შესაბამის რჩევებს აძლევს მასწავლებლებს, რომ საგაკვეთილო პროცესში ყველა ბავშვს მისი საჭიროებებიდან გამომდინარე მივუდგეთ. ფსიქოლოგი ასევე მუდმივად არის მშობლებთან კომუნიკაციაში და საჭიროების შემთვევაში შესაბამის რეკომენდაციებსაც აძლევს მათ. დიდი ყურადღება ექცევა ასევე ბავშვის მეტყველების განვითარებას და დახვეწას, რადგან მეტყველება წინა სასკოლო პერიოდში, განვითარების ერთერთი უმნიშვნელოვანესი სფეროა, რაც ბავშვის თვითდამკვიდრებასა და თვითგამოხატვაში უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს.

დიდი ყურადღება ეთმობა აკადემიურ ნაწილს, სადაც მეცადინეობებს, ჩვენი ფუნდამენტური ღირებულებების გათვალისწინებით, პროფესიონალი პედაგოგები ატარებენ. ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდებით სწავლების დროს იმ მასალას, რასაც ბავშვებს ვაწვდით, რადგან ვცდილობთ თავი ავარიდოთ პირველი კლასის მასალის შესწავლისაგან.

რეკლამა

ასევე დიდი ყურადღება ეთმობა ბავშვის ზოგადი უნარების განვითარებას, ნატიფი მოტორული უნარების განვითარებას, ბავშვის ზოგადი ცნობიერების ამაღლებას და ა.შ. ეს სხვადასხვა საგანზე გადანაწილებული ამოცანებია, რაზეც ჩვენი პედაგოგები მუდმივად მუშაობენ. სასწავლო პროცესი გამდიდრებულია ასევე სხვადასხვა საინტერესო და სახალისო აქტივობებით.

სკოლისათვის მოსამზადებელი პროგრამა მოიცავს შემდეგ საგნებს:

 • შემეცნებითი უნარების განვითარება
 • მეტყველება და სოციალური უნარების განვითარება
 • მათემატიკა, ლოგიკური აზროვნება
 • ქართული ენა
 • წიგნიერება, ზოგადი განათლება
 • ინგლისური ენა

მოსწავლის მიღება და მისი საჭიროებების განსაზღვრა

სწავლის დაწყებამდე ხდება მოსწავლეებთან და მშობლებთან წინასწარი გასაუბრება. სწავლის დაწყების პირველ პერიოდში კი, Kids.ge-ს სპეციალური ელექტრონული პროგრამისა და შეფასების სისტემის დახმარებით ხდება ბავშვის განვითარების სხვადასხვა სფეროს შეფასება. კვლევების შედეგების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს, ჯგუფში მყოფი თითოეული მოსწავლის საჭიროებიდან გამომდინარე, ამ ჯგუფისათვის დაიგეგმოს მთელი სასწავლო პროცესი, შეირჩეს მათთვის საჭირო განმავითარებელი აქტივობები და ვაკონტროლოთ სხვადასხვა საყურადღებო თუ საგანგაშო სიმპტომები, რომელთა შესახებაც მუდმივად ხდება მშობლის ინფორმირება და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი კონსულტაციები.

შეფასების სისტემა

რეკლამა

მოსწავლეთა სოციალური და ემოციური განვითარება:

სხვადასხვა საგნებზე, ბავშვებთან მუშაობენ ბავშვთა ფსიქოლოგები. შეხვედრების მთავარი მიზანია ჩვენს მოსწავლეებს შევასწავლოთ საკუთარი ემოციების მართვა და სხვისი ემოციების გაგება, ამოცნობა და მასზე სწორი რეაგირება. ასევე საკუთარ და სხვის ბრაზთან გამკლავება, შფოთვის დაძლევა. თვითშეფასების განვითარება. საკუთარი შესაძლებლობების გაცნობიერება და თავდაჯერებულობის განვითარება; კონფლიქტის გადაჭრა; არავერბალური კომუნიკაცია - ხმის ტონი, ხმის სიძლიერე, ჟესტების მნიშვნელობა და გამოყენება; ვერბალური კომუნიკაცია - რიგის დაცვა, მოსმენის უნარის განვითარება, გუნდის წევრად ყოფნა, გაზიარება, სხვებისათვის დახმარების გაწევა და ა.შ.

საინტერესო სტატია ამ თემაზე: რატომ არის მნიშვნელოვანი სოციალური და ემოციური განვითარება

მეტყველება და სოციალური უნარების განვითარება:

მეტყველების გაკვეთილზე (საგანზე: მეტყველება და სოციალური უნარების განვითარება), სამუშაოები მიმართული იქნება სამეტყველო მარაგის გამდიდრებისაკენ, სამეტყველო სმენისა და ზოგადი კომუნიკაციური უნარების განვითარებისკენ; გარდა ამისა: 

 • წინადადებების გრამატიკულად სწორი ფორმით აწყობისაკენ;
 • აზროვნების, ყურადღების, წარმოსახვის, დანახულისა და აღქმულის გააზრების, დამახსოვრებისა და მეტყველებაში გადმოტანის უნარის გავარჯიშებისაკენ;
 • წაკითხულის გაგების, გააზრებისა და თხრობის უნარების ჩამოყალიბებისაკენ;
 • წერის და კითხვის საწყისი უნარების გამომუშავებისაკენ;

ყველა ამ უნარის ჩამოყალიბება-დამუშავება მოხდება ეტაპობრივად თითოეული ბავშვის ინდივიდუალურობის გათვალისწინებით.  თუმცა მეცადინეობები არის ჯგუფური და ის არ გულისხმობს ლოგოპედთან ინდივიდუალურ შეხვედრებსსამეტყველო ორგანოთა მასაჟებს და სხვა ტიპის ინდივიდუალურ ინტერაქციებს.

მათემატიკა, ლოგიკური აზროვნება:

გაკვეთილებზე, დიდი ყურადღება ექცევა ბავშვის მათემატიკური აზრობნების განვითარებას. ამაზე მუშაობა ხდება სხვადასხვა სამაგიდო აქტივობებით, ტესტებით, სახალისო მათემატიკური თამაშებითა და ამოცანებით. პროგრამის ფარგლებში ბავშვები შეისწავლიან შემდეგ თემებს:

 • ზოგადი უნარები და ლოგიკური აზროვნება
 • რიცხვები 0-დან 10-ის ჩათვლით
 • შეკრება და გამოკლება 10-ის ფარგლებში
 • მეტობა და ნაკლებობა
 • კენტი და ლუწი
 • გეომეტრიული ფიგურები
 • სიდიდეთა შედარება
 • კლასიფიკაცია და შესაბამისობები
 • მწკრივები
 • სიდიდეთა ერთეულები: სიგრძე, მასა, ტევადობა
 • ფულადი ერთეულები და სხვ.

გაკვეთილებზე ჩაუტარდებათ მარტივი, სახალისო ტესტები და ამოცანები.

ქართული ენა:

 • ანბანი
 • ასო და ბგერა
 • ხმოვანი და თანხმოვანი
 • მარცვალი
 • სიტყვის დამარცვლა
 • მარცვლების მეშვეობით სიტყვების შედგენა
 • სიტყვების მეშვეობით მარტივი წინადადებების შედგენა
 • სინონიმები და ანტონიმები

პროგრამის ფარგლებში, ბავშვები შეისწავლიან ლექსებს, ჩვენ კი მათი წახალისების მიზნით ვიღებთ ვიდეო ლექსებს, რომლებიც განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე და მას საქართველოს და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყოველდღიურად უამრავი პატარა ნახულობს.

წიგნიერება, ზოგადი განათლება:

 • კალენდარი ( წელიწადის დროები, კვირის დღეები)
 • ამინდი
 • დღესასწაულები
 • უსაფრთხოება-გზებზე მოძრაობის წესები
 • დედამიწა და კოსმოსი
 • ბუნება
 • გეოგრაფია (ზღვები, ოკეანეები, კონტინენტები, საქართველოს რუკა..)
 • ჩვენი დედაქალაქი
 • საქართველოს ისტორია ( მეფეები, ანბანი შექმნის ისტორია, თბილისის დაარსება...)
 • ქართველი მწერლები და პოეტები

ინგლისური ენა:

მუშაობა ხდება სიტყვათა მარაგის გამდიდრებაზე;  ბავშვები შეისწავლიან შემდეგ თემებს:

 • მისალმება, დამშვიდობება, ფერები, ფორმები
 • დათვლა 20-ის ფარგლებში, ანბანი
 • სხეულის ნაწილები, ტანსაცმელი
 • წელიწადის დროები, ამინდი
 • ცხოველები, ბუნება, ხილი და ბოსტნეული
 • ოჯახის წევრები
 • სასკოლო ნივთები, ტრანსპორტი
 • ზმნები ( გაღვიძება, ჩაცმა, წასვლა, ყურება, დაკვრა, დახურვა, დავარცხნა და ა.შ.)
 • ანტონიმები (მაღალი-დაბალი, დიდი-პატარა, კარგი-ცუდი, სავსე-ცარიელი და ა.შ.)
 • მარტივი წინადადებები ( როგორ ხარ? ძალიან კარგად ვარ; მოწყენილი ვარ; დღეს როგორი ამინდია? ჩაიცვი ქურთუკი; გავიდეთ გარეთ; მივდივარ მაღაზიაში და ა.შ.)

ამ ყველაფერს ბავშვები სწავლობენ სახალისო თამაშებით, ინგლისური ლექსებისა და სიმღერების მეშვეობით.

 

მეცადინეობების განრიგი

სკოლისათვის მოსამზადებელ პროგრამაზე მეცადინეობები ტარდება კვირაში სამჯერ: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს. დღეში ტარდება ორი 50 წუთიანი გაკვეთილი.

 • ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი (13:00 სთ)
 • ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი (15:00 სთ)
 • ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი (17:00 სთ)

ეპიდემიის, სეზონური ვირუსებისა თუ სხვა საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვებთან მეცადინეობები ჩატარდება დისტანციურად Zoom-ის მეშვეობით.

 

ბავშვების ასაკი

სკოლებში ბავშვების მიღების ასაკობრივი შეზღუდვებიდან გამომდინარე, Kids.ge-ს სკოლისათვის მოსამზადებელ პროგრამაზე მიიღებიან 5-6 წლის ის ბავშვები, რომელთაც მომდევნო წლის სექტემბერში მიდიან სკოლაში.

 

მოსამზადებელზე რეგისტრაცია

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია ან დაგვიკავშირდით 599 93-25-14

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

 • ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;
 • ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი პირის (მშობელი, მეურვე) პირადობის მოწმობის ასლი;

* ასლების გადაღება შესაძლებელია ჩვენთან სასწავლო ცენტრში.


 

რა ღირს მოსამზადებელ პროგრამაზე სწავლა?

სკოლისათვის მოსამზადებელ პროგრამაზე სწავლის წლიური საფასურია 1620 ლარი (სწავლა გრძელდება 9 თვე: 15  სექტემბრიდან - 15 ივნისის ჩათვლით). სწავლის საფასურის ერთიანად გადახდის შემთხვევაში - 1440 ლარი. გადახდა შესაძლებელია ყოველთვიურადაც - 180 ლარი თვეში. ამ თანხაში შედის სრულად, ყველა საჭირო მასალისა და ინვენტარის ფასი. დედმამიშვილების შემთხვევაში, სწავლის საფასური თითო ბავშვზე 150 ლარია.

2020-2021 სასწავლო წელი დაიწყება 2020 წლის 2 ოქტომბრიდან და გაგრძელდება 30 ივნისის ჩათვლით. 

მშობლებთან ფორმდება ხელშეკრულება. გაცდენილი მეცადინეობები არ ანაზღაურდება. 

 

COVID-19 წესები

2020-2021 სასწავლო წელი, წარიმართება ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციების სრული დაცვით. ამასთან, სასწავლო ცენტრში შემოღებულია დამატებითი წესები:

 • სასწავლო ცენტრში ყოფნის პერიოდში, 5-დან 12 წლამდე ასაკის მოსწავლეებმა უნდა გაიკეთონ დამცავი, გამჭვირვალე ფარები. იმ შემთხვევაში თუ ბავშვისთვის ამ წესის შესრულება რთული ან უხერხული იქნება, ამ პირობის შესრულება მისთვის არ იქნება სავალდებულო, თუმცა რაც უფრო მეტ ბავშვს ექნება ასეთი ფარები, უფრო მეტი ბავშვის იქნება დაცული საუბრისას პირდაპირ მიფრქვეული მიკრობებისაგან, რაც შეამცირებს როგორც კორონავირუსის ასევე სხვა ვირუსული დაავადებების გადადების და გავრცელების შესაძლებლობას.
 • სასწავლო ცენტრში ყოფნის პერიოდში, 12 წლის და უფროსი ასაკის ნებისმიერი პირი ვალდებულია გაიკეთოს პირბადე, პირბადის მოხმარების  წესების სრული დაცვით.
 • სასწავლო ცენტრი არ უზრუნველყოფს მოსწავლეებს და მათ მშობლებს პირბადეებით და დამცავი ფარებით.
 • სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე, მეცადინეობების პერიოდში ხანგრძლივი დროით დაიშვებიან მხოლოდ ის მშობლები, რომელთა ბავშვებსაც ექნებათ მშობელთან განშორების განსაკუთრებული სირთულე (მიჯაჭვულობის პრობლემები, ემოციური სირთულეები და ა.შ.)

 

რა უნდა მოიტანოთ

ყველა საჭირო რესურსი, მასალა, ინვენტარი, რაც ბავშვებს ჩვენთან შეიძლება დასჭირდეთ, შედის სწავლის საფასურში. მათ შორის რვეულები, კალმები, ფანქრები და ა.შ.

 

თქვენთვის საინტერესო

მხედველობის განვითარება ბავშვობაში
სალომე მაჩიტიძე
მხედველობის განვითარება ბავშვობაში

როგორ მიმდინარეობს მხედველობის განვითარება ბავშვებში,როგორ ხედაენ და რა ფორმებსა და ფერებს ანიჭებენ უპირატესობა ახალშობილები.

როდესაც ბავშვი უარს ამბობს ჭამაზე
თათია გურგენიძე
როდესაც ბავშვი უარს ამბობს ჭამაზე

სკოლამდელი ასაკის პერიოდში მშობლები ხშირად აწყდებიან კვებასათან დაკავშირებულ სირთულეებს. ბავშვები ზოგჯერ უარს ამბობენ ჭამაზე, პრეტენზიულები არიან საკვების არჩევისას.ეს კი ხშირად ხდება ბავშვსა და უფროსებს შორის კამათის მიზეზი. როგორ უნდა მოიქცნენ ამ დროს მშობლები, რა უნდა გააკეთონ, რომ ჭამის პროცესი მათთვისაც და ბავშვისთვისაც სასიმოვნო გახდეს?

რატომ არ უნდა ვცემოთ ბავშვი
სალომე მაჩიტიძე
რატომ არ უნდა ვცემოთ ბავშვი

რატომ არ უნდა ვცემოთ ბავშვი, რა უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა და რა შედეგები მოყვება არასწორი აღზრდის ფორმას

ხშირად გავახაროთ ბავშვები
თამარ ისაკაძე
ხშირად გავახაროთ ბავშვები

რამდენად ხშირად იღიმიან და უხარიათ ბავშვებს? როგორია მშობლების წვლილი ბავშვის დადებითი ემოციების განვითარებაზე და რა გავლენას ახდენს სიხარულისა და ბედნიერების განცდა ბავშვებზე?

ქცევის კონტროლის მექანიზმები
სალომე მაჩიტიძე
ქცევის კონტროლის მექანიზმები

როგორ გამოიყენება ქცევის კონტროლის მექანიზმები? რა არის დასჯა და წახალისება და რა შედეგებს გვაძლევს ბავშვთან ურთიერთობაში.

როგორ დავეხმაროთ ბავშვს გახდეს თავდაჯერებული
თათია გურგენიძე
როგორ დავეხმაროთ ბავშვს გახდეს თავდაჯერებული

რატომ არის აუცილებელი ჯანსაღი თვითშფასება? ის რასაც ჩვენს თავზე ვფიქრობთ ხშირად განსაზღვრავს ჩვენს ქცევებს. თვითშეფასების ჩამოყალიბება ჩვილობიდან იწყება. როგორ შეიძლება დაეხმაროს მშობელი ბავშვს?

სოფოს ბლოგი - წერილი მეგობარს
სოფოს ბლოგი - წერილი მეგობარს

თათულის ნაირ ადამიანებზე მინდა მოგიყვეთ. ასე მგონია, სამყაროს მთავარი ძალები მათ ძარღვებში მიედინება. ისინი ქმნიან ყველაფერს ამ ქვეყნად, რადგან რეალური ქმედება ...

ყველა უფლება დაცულია.
kids.ge © 2011 - 2021