ანდაზები   ›   გააათმაგე მცდელობა სიყვარულის და ძმობისა...
ფავორიტებში დამატება

გააათმაგე მცდელობა სიყვარულის და ძმობისა, სიკეთე თესე, უარჰყავ მდომი ნგრევის და გმობისა.

სხვა გამოცანა
სიკეთეზე, სიყვარულზე, ძმობაზე,

რა თემაზეა ეს ანდაზა?

ყველა დამატებული თეგი გადაიხედება ადმინისტრაციის მიერ და მხოლო მას შემდეგ აისახება საიტზე, როდესაც დავრწმუნდებით, რომ ის ნამდვილად კავშირშია ამ ანდაზასთან და არ არის სპამი. თეგების დამატებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ჩვეს კონფიდენციალურობის პოლისს.

decoration

სხვა ანდაზები ამავე თემაზე

 • ააბრიალა და ვეღარ ჩააქროო.
 • აასვენა და აღარ დაასვენაო.
 • ა, ბატონო, ბაწარიო - დავით მეფეს გასწავლ
 • აბრიალებულ სიყვარულს ვერა ძალა ვერ ჩააქრ
 • ა, დათვი და ა, კვალი.
 • ადათია და წესია, ფეტვი ადგილზე თესია.
 • ადამიანი ადამიანის წამალიაო.
 • ადამიანის პანღური ვირის წიხლზე უარესიაო.
 • ადე, ნახე ჭირიო, დაჯე, ნახე ლხინიო.
 • ადრე ამდგომი ჩიტი ნისკარტს იწმენდს, მძინ
 • ავად შეჰფერობს მიჯნურსა მიჯნურობისა ცხად
 • ავსა კაცსა ავი სიტყვა, ურჩევნია სულსა გუ
 • ავს არ მაკადრიანო და კარგს არ მაღირსიანო
 • ავს ნუ იზამ და ავისა ნუ გეშინია.
 • აზნაურის ბზე კარგია, გლეხი კაცის - პურიო
 • ამისთანა ბედნიერი, არის კიდევ სადმე ერი?
 • შენი წასვლა დასანანი მხოლოდ მაშინ გახდებ
 • არვის ძალ-უც ხორციელსა განგებისა გარდავლ
 • არ მომკვდარა, მხოლოდ სძინავს და ისევე გა
 • აფრინდებიან ქორები, აიყოლებენ ძერასა, კა
 • აღარც მღვდელი უნდა, აღარც დიაკვანიო.
 • აღდგომაა დარიანი, ამაღლება - ნამიანი.
 • ა,ხუცესო, კორკოტიო, შენ ამისთვის მორბოდი
 • ახლოს იყავ - არ გიყვარდი, შორით - შენი ჭ
 • ბავშვი ნაბან წყალს არ უნდა გადააყოლოო.
 • ბატის პატრონს ქათამი არ დაეჭირება.
 • ბედნიერსა ნუ გგონია, მუდმივია სიკეთეო, ვ
 • ბევრი შვილის პატრონსაო, ღმერთი ულეწს კალ
 • ბევრის მჭამელმა, ცოტაც ვეღარ შეჭამაო.
 • ბოროტებას საზღვარი არა აქვსო.
 • ბოროტია ისიც, ვინც თავისთვისაა მხოლოდ კე
 • ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი გრძე
 • ბუნება მბრძანებელია, იგივ მონაა თავისა,
 • გაღმა-გამოღმა ხრეითი, ახლა იწყება ქეიფი.
 • გაცემულ სიკეთეს არ ივიწყებენო.
 • გველს უთქვამს: მე ადამიანის სიყვარულით ვ
 • გიჟები ყრიდნენ, ჭკვიანები კრეფდნენო.
 • გული, ცნობა და გონება ერთმანერთზედა ჰკიდ
 • დათვმა თქვა: მე ადამიანის სიყვარულით ვერ
 • დათვმა ზედმეტი სიყვარულით საკუთარი ბელი
 • დათვო, პანტა გიმწიფსო და კიდევაც მიჭირსო
 • დედაბერმა - იმდენი ვერ მოვიცალე, მოვმკვდ
 • დედაკაცის შარდიო - მოვარდნილი ღვარიო.
 • დედამ შვილს ოჯახის პატივისცემა უნდა ასწა
 • დედ-მამის მოყვარულ შვილს შთამომავლობა და
 • დედის წინ მორბენალ კვიცს ან მგელი შეჭამს
 • დიდ ნადირს დიდი ნაგაზები ჰყეფენო.
 • დიდ სიყვარულს დიდი სიძულვილი მოსდევსო.
 • დიდმა სიყვარულმა, დიდი სიძულვილი იცისო.
 • ენა გულის მოციქულიაო.
 • ერბოკვერცხის სიყვარულით - ტაფას ჰკოცნიდნ
 • ერთგულება სიყვარულის ტოლფასიაო.
 • ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყოო.
 • ერთი ღარიბი მამისათვის უფრო ადვილია ათი
 • ერთი ნახვა ცნობაა, ორი ნახვა - ძმობაო.
 • ერთხელ შევედი საყდარში და მაშინაც თვალი
 • ერთხელ წაველ წირვაზეო, ფეხი მომტყდა ყინვ
 • ვალი და სესხი არ დაბერდებაო.
 • ვაჟკაცსა გული რკინისა, აბჯარი თუნდა ხისა
 • ვა, სოფელო უხანოო, რად ზი სისხლთა ჩემთა
 • ვზი მზრდელად სიყვარულისა, მის ჩემგან დან
 • ვირი ერთია, პატრონი - ათასიო.
 • ვირს კურტანს არ მოხდიან, აქაო და უხდებაო
 • ვცან სიმოკლე ბოროტისა, კეთილია მისი გრძე
 • ზარმაცი ჭამის დროს კარგად არის და მუშაობ
 • ზაფხულში შემონახული, ზამთარში ცივი ქვაც
 • ზრდილი ქალი ვისიაო, ვინც აირჩევს, მისიაო
 • თავაშვებული ცხოვრება არავის არგიაო.
 • თავის ქება კიტრადა ღირს, კიტრი - თეთრიც
 • თავწყალდასხმულსა თავს ლაფი ესხმოდაო.
 • თვალებით ბრმა სჯობია, გონებით ბრმასაო.
 • თვალებს ცხვირი რომ არ ჰყოფდეს, ერთმანეთს
 • თითისტარო, რთიო, მაზლო, გამიქრიო.
 • თუ იარაღიანს უიარაღომ ხმარებამდე დაასწრო
 • თუ სიკეთე გაგირბის - დაეწიე, თუ სიავე მო
 • თუ ურემმა შეშა არ მოიტანოს, თვითონ გასწი
 • იანვრისა რვასაო, ნუ გამოხვალ კარსაო; ნურ
 • იგი მიენდოს სოფელსა, ვინცა თავისა მტერია
 • კაი ამხანაგობა კაი ძმობის დარიაო.
 • კალმახი მდინარიდან ამოიყვანეს და გუბეში
 • კარგი ჰქენი, ქვას დადევი, გაივლი და წინ
 • კარზედ მოსულს ნუ გააბრუნებ, თუგინდ სახლშ
 • კაცი ბრძენი ვერ გასწირავს, მოყვარესა მოყ
 • კაცი ბჭობდა, ღმერთი იცინოდაო.
 • კაცი თუ გონიერია, სოფელი ღონიერია.
 • კაცი ცხენს ვერ მოერია და ლაგამ-უნაგირი დ
 • კაცს შინ ოქრო სათხრელი ჰქონდა, გარეთ ეშუ
 • კბილი კარგია, მაგრამ როცა გაამწარებს, მო
 • კეთილი საქმე თავს თვითონ იქებსო.
 • კეთილს მიწყივ აგისრულებს მაღლით ღმერთი-უ
 • კეთილის მკვლელო მგელაო, ღმერთმა დაგწყევლ
 • კუზიანს სამარე გაასწორებს და ზოგჯერ ისიც
 • კუილს უკან, პრუწიო.
 • კუჭი ძმაზე ახლოაო.
 • ლეჩაქის მქსოველს გოდრის დაწვნა უკვირდაო.
 • ლიტრას ეუბნებოდნენ - კოკავ, გეყურებოდესო
 • მადლი ჰქენი, ქვას დადევი, გაივლი და წინ
 • მამაშენის ქისა, თავის გუნებისა.
 • მარჯვე კურდღელი თავისთვისაც იშოვის და სხ
 • მას თუ გამყრი, საწუთროო, ჩემი ლხინი გარდ
 • მაშინ დამძახე, გუგულო, ყანა რომ დავაგუგუ
 • მგლის თავზე სახარებას კითხულობდნენ და -
 • მეზობელს ხარი უქადე, ღმერთი შენც მოგცემს
 • მეზობლები რამ გადაჰკიდა და კატამა და ლეკ
 • მელოგინე ქალს რომ მოშივდეს, ცხრა სოფელი
 • მზესა მთვარე შეეყაროს, დაილევის, და-ცა-ჭ
 • მთა მთას არ შეხვდებაო და კაცი კაცს - ყოვ
 • მილიონს კაპიკი რომ დააკლდეს, მილიონი აღა
 • მოგება და წაგება ამხანაგები არიანო.
 • მოვიკლათ წარსულ დროებზე დარდი, ჩვენ უნდა
 • მომეც ბედი და თუნდ სანეხვეზე გადამაგდეო.
 • მომღერალი თავს არ იცხელებს და მობანეს რა
 • მოშიშარს ვისი შიშიც აქვს, ის უძლეველი ჰგ
 • მოჰმადლე ქართველს ქართვლის ნდობა და სიყვ
 • მტრობა და მეგობრობა ძმები არიანო.
 • მულს ელაპარაკებოდნენ, რძალო, შენ გესმოდე
 • მუშკი და სიყვარული, არ დაიმალებაო.
 • მშობლების ერთგულ შვილს ღმერთიც ეხმარებაო
 • მცონარობითა და ტახტზე კოტრიალით ოჯახი არ
 • ნადირი მონადირეს ეტანებაო.
 • ნეტარ რა ქმნას უშენომან გულმან, შენგან დ
 • ოქრო წყალშიაც არ იძირებაო.
 • პაატავ, ბანი თქვი და ქუსლი მტკივა, ბატონ
 • პარტიები ერთმანეთთან ჭიდილს ვერ აუდიანო,
 • პირის გამავსებელი, ძმაზე უკეთესიაო.
 • პურისჭამის დროს ძაღლსაც არ გალახავენო.
 • რაგინდ კარგი ცოლი ჰყავდეს, მაინც ურჩევნი
 • რა ჯიღაც მშობლებს დაადგი, იმას დაგადგამს
 • რასაც ჩაუთქვამ სხვისთვისო, იმას მიიღებ წ
 • რასაცა გასცემ შენია, რას არა - დაკარგული
 • რაღაც მინდა სიცოცხლეზე მეტი, მე მაფიქრებ
 • რაც მგელმა ცხვარს დააკლო, დააკლო, რაც არ
 • რაც ცოლს არ უყვარს, ქმარი თავის დღეში ვე
 • როგორიც ერიო, ისეთიც ბერიო.
 • საამო არის საცქერლად, დიაცის უბესავითა.
 • საბრალოა სიყვარული, კაცსა შეიქმს გულ-მოკ
 • საბანი სადამდეც გაგწვდება, იქამდე დაიხურ
 • სადაც სიყვარული არ არის, იქ არც სიხარული
 • სანამ მწარეს არ შეჭამ, ტკბილს გემოს ვერ
 • საოხროდან იღებსო და სატიალოს ადებსო.
 • საქართველოს მთებში გაგაჩინა ზენამ, სიყვა
 • საცა არა არის-რა, იქ არც არა ტყდება და ა
 • საწყალ კაცს ქვა აღმართში მოეწიაო.
 • სიბერე სიკვდილის მიმწუხრიაო.
 • სიკეთე ისეთი რამ არის, რასაც ადამიანი ვე
 • სიკეთე მზის შუქსა ჰგავს - ანათებს და ათბ
 • სიკეთეს ძაღლიც არ დაივიწყებსო.
 • სიკეთის ფასი არაფერია, ამქვეყნად.
 • სიკეთით სძლიე შენს მტერსა, ერიდე სისხლით
 • სიმართლე რომ ზღვას მიუგდო, მაინც არ იკარ
 • სიყვარული აღგვამაღლებს, - ვით ეჟვანნი, ა
 • სიყვარული ბრმაა.
 • სიყვარული ბუნების კანონთა გამრიგეა.
 • სიყვარული და ლეკვები - იბადებიან ბრმებად
 • სიყვარული დიდი ნიჭია.
 • სიყვარული სიცოცხლეში მხოლოდ ერთხელ მოდის
 • სიყვარული სიხარულს შობს, სიხარული - შვებ
 • სიყვარული ცეცხლი არაა, მაგრამ დასწვავს დ
 • სიყვარული ხანძარი არაა, მაგრამ, თუ იფეთქ
 • სიყვარული ხანძარია, ერთგულება დუღაბიო.
 • სიყვარულმა სირცხვილი არ იცისო.
 • სიყვარულს, ცეცხლს და ხველას ხალხისაგან ვ
 • სიყვარულით, ჩემმა ქმარმა, ბარ-საკვეთით მ
 • სიყვარულო, ძალსა შენსა, ვინ არს რომე არ
 • სოკო ამინდს მოჰყავსო.
 • სულელი მეგობარი, მტერზე უარესიაო.
 • სხვის სარჩოზე გალაღებულს, სამართალი წირვ
 • სხვისი ცოლის სიყვარული დანაშაულია, საკუთ
 • სჯობს გვიან, ვიდრე არასოდეს.
 • ტკივილს საკუთარი თავი მობეზრდაო.
 • უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არ
 • ფაფით პირდამწვარი, დოს უბერავდაო.
 • ფაფის მჭამელს, კოვზი ზურგში უნდა ერჭოსო.
 • ფოთოლი რომ მიიტანო, სახლს ისიც შეემატება
 • ქათამმა ჩხრიკა, ჩხრიკაო - დანა გამოჩხრიკ
 • ქვეითი - ცხენოსანს დასცინოდაო.
 • ქველის სახელი მოჰფინე, ნუ მოისურვებ ქება
 • ქვრივი დედაკაცის ქალს ნუ შეირთავ, სათუთა
 • ქიციც ვიცი და ქიცმაცურიცო.
 • ქურდად ვზიო, ამაყობენ, ფაშას ედარებიანო.
 • ყველაზე დიდი გრძნობა - სამშობლოს სიყვარუ
 • ყმაწვილის საყელოც კი ჭამსო.
 • ყურძნის სიყვარულით, ვაზს ეხვეოდნენო.
 • ყურძნის სიყვარულით ღობეს კოცნიდნენო.
 • შავი ძაღლი ტურას ბიძაშვილია.
 • შემოდგომაზე ბუზი მწარედ იკბინებაო.
 • შიში მაჩვენე და მუხლს გაჩვენებო.
 • შორეულ მოყვარეს - ახლობელი მტერი გერჩივნ
 • ჩურჩულმა ქვეყანა ამოაგდოო.
 • ცეცხლი და წყალი - არც ერთი სანდო არ არის
 • ცვილსა ცეცხლის სიმხურვალე უგავს, ამად აე
 • ცოლმა უკეთ იცის, ვის ჰგვანან შვილებიო.
 • ცოლსა დიდი ცომი უნდა, ასი ლიტრა საფანელი
 • ცოლ-ქმრის ამბავი მარტო ლოგინმა უნდა იცოდ
 • ცოტა მაქვს, მაგრამ ყოველგნით სიკეთე მიუწ
 • ცხენი, მარტო მორბენალი, მუხლ მოკლედიც გა
 • ცხენის სიკვდილი ძაღლების ქორწილიაო.
 • ძაღლი - ძაღლობას და გველი - გველობას არ
 • ძაღლს ძვალი ეწუნებოდა და მეორე ძაღლმა წა
 • ძლიერ სიყვარულს - ძლიერი სიძულვილი მოსდე
 • ძმა ძმისთვისაო და შავი დღისთვისაო.
 • ძმის დაკარგვით მოგვრილ ტკივილს ვერაფერი
 • ძმაო, ძმითა ხარ ძლიერი.
 • წვიმიანი ამაღლება - ყანა მეტად ამაღლდება
 • წითელ პარასკევს მიწა არ გაიჭრებაო.
 • წყალობა - სიყვარულიაო.
 • ჭამაში გამარჯვებული - საქმეში დამარცხებუ
 • ხალხის სიყვარულით ბავშვები არ იზრდებიანო
 • ხამს გასრულება მოყვრისა სიყვარულისა მტკი
 • ხამს მოყვარე მოყვრისათვის თავი ჭირსა არ
 • ხამს სიყვარული მოყვრისა უხვისა, უშურველი
 • ხანი გაივლის, ჭირიც გაივლისო.
 • ხარმა თქვა: ხარი ვერ მომკლავს, თუ მეხრე
 • ხელმა ხელი დაბანა და ორივემ - პირიო.
 • ჰკითხე ასთა, ჰქმენ გულისა, რა გინდა ვინ
 • ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
  ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია