საბავშვო ლექსები  ›   გალაკტიონ ტაბიძე   ›  სილაჟვარდე ანუ ვარდი სილაში

სილაჟვარდე ანუ ვარდი სილაში

ფავორიტებში დამატება
დე-და-ო ღვთი-სავ, მზე-ო მა-რი-ამ!
რო-გორც ნაწ-ვი-მარ სი-ლა-ში ვარ-დი,
ჩე-მი ცხოვ-რე-ბის გზა სიზ-მა-რი-
და შო-რე--ლი ცის სი-ლაჟ-ვარ-დე.

შე-მო--ღა-მებს მთის ნაპ-რა-ლე-ბი,
და თუ რო-გორ-მე ი-სევ გა-თენ-და-
ღა-მე-ნა-თე-ვი და ნამთვ-რა-ლე-ვი,
დაღ-ლილ ქა-ლი-ვით მი-ვალ ხა-ტებ-თან!

ღა-მე-ნა-თე-ვი და ნამთვ-რა-ლე-ვი
მე მი-ვეყრდ-ნო-ბი სა-ლო-ცავ კა-რებს,
შე-მო-იჭ-რე-ბა სი-ონ-ში სი-ონ-ში სხი-ვი
და თეთრ ო-ლა-რებს ა--ელ-ვა-რებს.

და მა-შინ ვი-ტყვი: ა-ჰა! მო-ვე-დი
გე-დი დაჭ-რი-ლი ოც-ნე-ბის ბა-ღით!
შე-ხე-დე, დასტკ-ბი ყმაწ-ვი-ლურ ბე-დის
დაღ-ლილ ხე-ლე-ბით, წა-მე-ბულ სა-ხით!

შე-ხე-დე! დასტკ-ბი! ჩე-მი თვა-ლე-ბი,
წი-ნათ რომ ფეთქდ-ნენ ცვრე-ბით, ი--ბით, -
ღა-მე-ნა-თე-ვი და ნამთვ-რა-ლე-ვი
სავ-სე-ა ცრემლ-თა შურისძი--ბით!

დასტკ-ბი! ა-სე-ა ყვე-ლა მგოს-ნე-ბი?
შენს მო-ლო-დინ-ში ა-სე-ა ყვე-ლა?
სუ-ლი, ვედ-რე-ბით გა-ნა--ცე-ბი,
შენს ფერხთ ქვეშ კვდე-ბა, რო-გორც პე-პე-ლა.

სად ა-რის ჩემთ-ვის სა-მა-გი--რო?
სა-ბედ-ნი--რო სად ა-რის სუ-ლი?
ვით სა-მო-თხი-დან ა-ლი-გი--რი,
მე ჯო-ჯო-ხე-თით ვარ და-ფა-რუ-ლი!

და რო-ცა ბე-დით და-წყევ-ლილ გზა-ზა
სიკვ-დი-ლის ლან-დი მო-მეჩ-ვე-ნე-ბა,
გან-სას-ვე-ნე-ბელ ზი--რე-ბა-ზე
ჩემ-თან არ მო-ვა შე-ნი ხსე-ნე-ბა!

და-ვიკ-რებ ხე-ლებს და გრი-გა-ლი-ვით
გა-მა-ქა-ნე-ბენ სწრა-ფი ცხე-ნე-ბი!
ღა-მე ნა-თე-ვი და ნამთვ-რა-ლე-ვი
ჩემს სა-მა-რე-ში ჩა-ვეს-ვე-ნე-ბი.

დე-და-ო ღვთი-სავ, მზე-ო მა-რი-ამ!
რო-გორც ნაწ-ვი-მარ სი-ლა-ში ვარ-დი,
ჩე-მი ცხოვ-რე-ბის გზა სიზ-მა-რი-
და შო-რე--ლი ცის სი-ლაჟ-ვარ-დე.

გალაკტიონ ტაბიძე 1917
რა ასაკის ბავშვისთვისაა ეს ლექსი საინტერესო?

როგორ ფიქრობთ, რა ასაკის ბავშვისთვის არის ეს ლექსი საინტერესო?ჩვენი ღირებულებებიkids.ge: ჩვენი ღირებულებები

ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია